Nowa edycja akcji MJN

Ponad dwa miliony polskich mieszkań znajduje się w blokach zbudowanych z wielkiej płyty. Są ciasne, nieustawne, zimne i niefunkcjonalne. W 1999 roku zorganizowaliśmy akcję "Mieszkanie jak nowe" polegającą na wzorcowej modernizacji mieszkania z wielkiej płyty. Przyszło ponad 130 zgłoszeń mieszkań z terenu Warszawy i okolic ( ze względów organizacyjnych nasza akcja ograniczona była wtedy do tego obsza ru). Dzięki sponsorom wyremontowane zostało mieszkanie na warszawskich Stegnach.
W 2000 roku, dzięki świetnej współpracy z mediami, większym zainteresowaniem sponsorów zasięg akcji pod hasłem "Małe mieszkanie w wielkiej płycie" był o wiele większy. Do redakcji Gazety Wyborczej przyszło ponad 1 700 zgłoszeń z całej Polski. Wyremontowaliśmy 3 mieszkania.

W tym roku postanowiliśmy akcję powtórzyć. Wyremontujemy 1 mieszkanie o powierzchni do 65 metrów kwadratowych.


Warunkiem zgłoszenia mieszkania do modernizacji jest przysłanie do nas do kuponu zgłoszeniowego wraz z krótkim listem opisującym Waszą rodzinę, wady mieszkania oraz kopie rachunków miesięcznych ( z ostatnego miesiąca) opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, centralne ogrzewanie. List zawierać powinien też plan mieszkania.

Napiszcie także, gdzie chcecie się wyprowadzić na czas remontu.

Regulamin konkursu "Mieszkanie jak nowe"

 

Regulamin akcji Mieszkanie jak nowe 2003
I Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa warunki akcji pn. „Mieszkanie jak nowe” (Akcja) organizowanego przez Klaxon Communications, sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rydygiera 12/713, 01-793 Warszawa, wpisaną do KRS dla m.st. Warszawy, Wydział XIX Gospodarczy pod numerem 19408 reprezentowana przez Krzysztofa Sołoduchę – prokurenta (Klaxon, Organizator).

§ 2. Agora SA z siedzibą przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944 jest podmiotem współpracującym przy organizacji Akcji oraz:
- wydawcą „Gazety Wyborczej” - głównego patrona medialnego Akcji,
- wydawcą stałych dodatków tematycznych „Gazety Wyborczej”, w tym „Gazety Dom”, oraz „Wnętrz”- patronów medialnych Akcji,
- wydawcą miesięczników pn. „Poradnik Domowy” oraz „Cztery Kąty – patronów medialnych Akcji,
- podmiotem prowadzącym portal Gazeta.pl – patrona Akcji.
§ 3. W Akcji mogą wziąć udział jedynie pełnoletni uczestnicy, będący obywatelami polskimi i zamieszkujący na terytorium Polski. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Agory SA, pracownicy przedsiębiorstw zajmujący się kolportażem (sprzedażą) wydawnictw wydawanych przez Agorę SA i innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Akcji, ani członkowie rodzin pracowników tych podmiotów.
§ 4. Akcja jest urządzana w okresie od 9 lipca do 31 stycznia 2004 r. , a kupony akcyjne, o których mowa w § 9 niniejszego regulaminu, będą publikowane na łamach:
- „Gazety Dom” – środowego dodatku „Gazety Wyborczej”
- „Poradnika Domowego”,
- „Czterech Kątów”,
- na stronach portalu Gazeta.pl.
§ 5. Nagrodę główną w Akcji stanowi modernizacja mieszkania dla jednego zwycięzcy Akcji, tj.:
- projekt modernizacji mieszkania,
- wykonanie modernizacji obejmujące. prace remontowe w mieszkaniu, materiały budowlane oraz uwzględniające m. in. meble kuchenne. Wartość nagrody głównej wynosi 50 tys. złotych brutto, tj. z należnym podatkiem VAT (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostające w mieszkaniu na okres wykonywania modernizacji.
§ 6. Nagrody pocieszenia w Akcji stanowi sprzęt AGD marki Indesit dla czterech nagrodzonych uczestników Akcji.
§ 7. Nagroda główna dla zwycięzcy Akcji zostanie zrealizowana w terminie do 30/11/03 r., z zastrzeżeniem postanowień § 24. Realizacja nagrody nastąpi po wpłaceniu przez zwycięzcę na rachunek Klaxon 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego.
Nagrody pocieszenia dla osób nagrodzonych w Akcji zostaną zrealizowane w terminie do 30/11/03 r. W przypadku nagród podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych realizacja nagrody nastąpi po wpłaceniu przez osobę nagrodzoną na rachunek Klaxon 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego.

Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za realizację nagród w Akcji jest Klaxon.


II Zasady Akcji
§ 8. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:
- posiadanie zameldowania w mieszkaniu znajdującym się w budynku wielkopłytowym zbudowanym w latach 1967-1980 oraz tytułu prawnego do tego mieszkania. Mieszkanie nie może być większe niż 60 metrów kwadratowych. Przeciętny dochód na osobę w rodzinie zgłaszającej mieszkanie do Akcji nie powinien przekraczać aktualnej średniej krajowej,
- w razie wygranej, współpraca z architektem przygotowującym projekt modernizacji, w tym umożliwienie mu dokonywania oględzin i pomiarów mieszkania w okresie od 15/09/03 do 30/09/03, a następnie obowiązkowe udostępnienie pustego mieszkania do modernizacji w okresie 30/09/03 – 30 /11/03 r.,
- prawidłowe wypełnienie kuponu, o którym mowa w § 9 regulaminu,
- załączenie do kuponu listu opisującego aktualny stan mieszkania, oraz planu koniecznych prac remontowych.
§ 9. Kupon uprawniający do wzięcia udziału w Akcji będzie opublikowany:
- w okresie od 09/07/03 do 13/08/2003 – codziennie na stronach portalu Gazeta.pl,
- w okresie od 09/07/03 do 13/08/2003 – w każdą środę w „Gazecie Dom” – dodatku do „Gazety Wyborczej”,
- w sierpniowym wydaniu „Poradnika Domowego”, które na rynku ukazuje się 10 lipca 2003 r.,
- w sierpniowym wydaniu „Czterech Kątów”, które na rynku ukazuje się 18 lipca 2003r.
§ 10. Kupon należy przesłać do dnia 25/08/03 r. na adres Klaxon Communications sp. z o.o. skr. poczt. 86, 00-908 Warszawa 49. Decyduje data dotarcia przesyłki do skrytki pocztowej.
§ 11. Każdy prawidłowo wypełniony kupon z załącznikami określonymi w § 8 bierze udział w Akcji.
Kserokopie kuponu nie uprawniają do uczestnictwa w Akcji.

§ 12. Za prawidłowo wypełniony kupon uważa się kupon, który zawiera następujące informacje:
ˇ Powierzchnia mieszkania
ˇ Liczba pomieszczeń
ˇ Rok budowy domu
ˇ System w którym dom został zbudowany – szczeciński, OWT itd.
ˇ Położenie mieszkania (które piętro, mieszkanie szczytowe czy wewnętrzne)
ˇ Kiedy był robiony ostatni remont
ˇ Problemy techniczne w mieszkaniu (wypaczone okna, cieknące rury itd.)
ˇ Imię i nazwisko
ˇ Adres i telefon
ˇ Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że znam i akceptuję zasady akcji „Mieszkanie jak nowe”, spełniam warunki przystąpienia do tej akcji i zobowiązuję się do udostępnienia pustego mieszkania w terminie od 30 września do 30 listopada 2003.
ˇ Oświadczenie: Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych administrowanych przez agencję Klaxon Communications w celu ich przetwarzania i wykorzystania na potrzeby Akcji „Mieszkanie jak nowe”. Powyższe oświadczenie wymagane jest przez przepisy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 poz. 883). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych znajdujących się w zbiorze danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
ˇ Podpis
§ 13. Powołana zostaje Komisja Akcji składająca się z 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora oraz przedstawicieli redakcji wydawanych przez Agorę SA tytułów prasowych - patronów Akcji, i prowadzonego przez nią portalu Gazeta.pl.
§ 14. W dniach 1-5/09/03 Komisja Akcji wyłoni według swojego swobodnego uznania 5 mieszkań, z których według swojego swobodnego uznania wybierze jedno, a osoba zgłaszająca je do Akcji uzyska prawo do nagrody głównej.
Ponadto w powyższym terminie spośród 4 pozostałych mieszkań, o których wyżej mowa, Komisja Akcji wybierze według swojego swobodnego uznania jedno, a osoba zgłaszająca je do Akcji (zwycięzca rezerwowy) uzyska prawo do nagrody głównej w przypadku, gdy zwycięzca utraci to prawo zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Osoby zgłaszające cztery wyłonione w powyższy sposób mieszkania, które nie otrzymają nagrody głównej, otrzymają nagrody pocieszenia. Zgłoszenie jednego wyłonionego przez Komisję mieszkania przez więcej niż jedną osobę nie uprawnia do otrzymania więcej niż jednej nagrody.
§ 15. Wyniki Akcji zostaną opublikowane w„Gazecie Dom” - środowym dodatku „Gazety Wyborczej” - w dniu 10 września 2003 r.
§ 16. Do dnia 30/09/03 r. architekt wskazany przez Organizatora przygotuje projekt architektoniczny mieszkania należącego do zwycięzcy. Projekt będzie własnością Organizatora.
§ 17. Projekt modernizacji zostanie przedstawiony zwycięzcy do akceptacji do dnia 1/10/03 r.
§ 18. Zwycięzca ma obowiązek przyjąć bądź wnieść poprawki do projektu w terminie 2 dni od przedstawienia mu projektu.
§ 19. W przypadku wniesienia poprawek Organizator w terminie 8 dni od ich otrzymania przedstawi zwycięzcy ostateczny projekt modernizacji.
§ 20. Zwycięzca jest zobowiązany zaakceptować bez zastrzeżeń albo odrzucić ostateczny projekt modernizacji w terminie 2 dni od jego przedstawienia. Brak wyraźnego oświadczenia zwycięzcy o akceptacji projektu bez zastrzeżeń w powyższym terminie jest równoznaczny z jego odrzuceniem.
§ 21. Jeżeli zwycięzca nie dokona akceptacji projektu ani nie wniesie poprawek do projektu do dnia 3/10/03 r., lub odrzuci ostateczny projekt modernizacji, lub nie udostępni pustego mieszkania w terminie określonym w regulaminie, traci on prawo do nagrody głównej.W takim przypadku prawo to uzyskuje zwycięzca rezerwowy, o którym mowa w § 16.
§ 22. Zwycięzca rezerwowy zostanie niezwłocznie powiadomiony o uzyskaniu prawa do nagrody głównej i od tego czasu będą na nim ciążyć obowiązki analogiczne dla obowiązków przewidzianych dla zwycięzcy, z uwzględnieniem przesunięcia terminów określonych w regulaminie o okres kończący się w dniu otrzymania powyższego powiadomienia.
III Postępowanie reklamacyjne.
§ 23. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo zgłaszania reklamacji.
§ 24. Reklamacje należy wnosić najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni po dniu zakończenia Akcji określonym w § 4 regulaminu. Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
§ 25. W terminie zakreślonym w paragrafie poprzedzającym uczestnik może złożyć pisemną reklamację pod adres Organizatora, wskazany w § 1.
§ 26. Reklamacja będzie rozpoznana w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty jej otrzymania przez Komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora (Komisja).
§ 27. Decyzje Komisji będą wydawane na piśmie. Decyzje Komisji są ostateczne.
§ 28. Stosownie do swego uznania, Komisja może zaprosić na posiedzenie uczestnika Akcji w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień. Termin i miejsce posiedzenia Komisji zostaną ustalone z uczestnikiem Akcji.
§ 29. W przypadku podjęcia przez Komisję decyzji w części lub w całości negatywnej dla uczestnika Akcji wnoszącego reklamację, Komisja sporządzi pisemne uzasadnienie, w którym odniesie się do zarzutów podniesionych w reklamacji.
§ 30. Decyzja – wraz z uzasadnieniem, jeżeli jego sporządzenia wymaga regulamin – zostanie wysłana niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji) listem poleconym uczestnikowi Akcji wnoszącemu reklamację.
IV. Postanowienia końcowe.
§ 31. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Akcji do wglądu w siedzibie redakcji “Gazety Wyborczej”, Warszawa ul. Czerska 8/10.

Zgłoszenie mieszkania do konkursu - kupon konkursowy

 

Aby dokonać zgłoszenia mieszkania do konkursu "Mieszkanie jak nowe" należy wypełnić kupon konkursowy.
Prześlij pocztą wypełniony kupon, szkic i list na adres agencji Klaxon Communications podany na kuponie.


Założenia akcji MJN

"Małe mieszkanie w wielkiej płycie"
Regulamin konkursu
Zgłoszenie do konkursu


Powiadamianie o nowościach w serwisie - wpisz swój e-mail:
Zapisz na listę Usuń
© 2000 - 2001
KLAXON Communications

e-mail: kontakt@klaxon.pl